Текущо счетоводно обслужване

  • ежемесечно осчетоводяване на текущи документи;
  • изготвяне и подаване на справки-декларации по ДДС;
  • изготвяне на междинни счетоводни отчети;
  • годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация;
  • комуникация и представляване пред данъчна администрация;
  • счетоводни справки за трети лица;
  • изготвяне на отчети за БНБ и НСИ;
  • следене на срокове за подаване на различни видове декларации и плащания на задължения.